Aconto skat

MANDAG DEN 20. NOVEMBER BETALER LANDETS MANGE SELSKABER ANDEN RATE AF DERES ACONTOSKAT FOR 2017. DER ER OGSÅ MANGE, SOM BENYTTER LEJLIGHEDEN TIL AT INDBETALE FRIVILLIG ACONTOSKAT FOR AT UNDGÅ RESTSKAT.

Acontoskat for selskaber betales i to rater i indkomståret. For indkomståret 2017 forfaldt den første rate til betaling den 20. marts 2017, mens fristen for betaling af anden rate er den 20. november 2017. Der kan betales en frivillig indbetaling i forbindelse med acontobetalingen.

Der er også mulighed for at indbetale frivillig acontoskat senest den 1. februar 2018.

NEDSÆTTELSE AF DEN SIDSTE ORDINÆRE ACONTOSKATTERATE

Forventes det, at selskabsskatten for indkomståret 2017 bliver mindre end den beregnede acontoskat, er der mulighed for at nedsætte acontoskatten via Tastselv.

Raten kan nedsættes til 0 kr. og kan ændres frem til datoen for betalingsfristen.

FRIVILLIG INDBETALING AF ACONTOSKAT FOR INDKOMSTÅRET 2017
Såfremt det forventes, at selskabsskatten for året 2017 bliver større end den indbetalte acontoskat, kan det anbefales at foretage en frivillig indbetaling for at undgå det ikke fradragsberettigede procenttillæg på restskatten.

Indbetaling af frivillig acontoskat foretages via TastSelv. Den frivillig betaling skal registreres i Tastselv inden betaling foretages, da den ellers vil blive sendt retur.

Husk, at det altid er de ældste poster på skattekontoen, der dækkes først. Såfremt der er ”gammel” gæld på skattekontoen, går den frivillige indbetaling til at betale denne gæld.

For frivillige acontobetalinger foretaget senest den 20. marts 2017, den 20. november 2017 og 1. februar 2018, beregnes der procenttillæg. Satserne for procenttillæggene offentliggøres i november/december 2017.

Tillæggene for 2016 var 0% for indbetalinger foretaget 20. marts/20.november mens det for indbetalinger foretaget 1. februar var 0,7%

OVERSKYDENDE SKAT/RESTSKAT FOR INDKOMSTÅRET 2017
Procentgodtgørelsen og procenttillægget på henholdsvis overskydende skat og restskat vil blive offentliggjort i november/december 2017. procenterne var i 2016 0,1% for overskydende skat og 3,4% for restskatten.

Skatten udbetales/opkræves i november 2018.

ÅRSOPGØELSE, OVERSKYDENDE SKAT OG RESTSKAT FOR INDKOMSTÅRET 2016
Årsopgørelsen for indkomståret 2016 er udsendt i oktober 2017.

En eventuelt overskydende skat for indkomståret 2016 udbetales til skattekontoen og en eventuel restskat skal betales via skattekontoen. Husk at ved sambeskatning er der administrationsselskabets skattekonto der skal anvendes.

Dronning Olgas Vej 43A - 2000 Frederiksberg - Tel.: 44 922 622