Mulighed for adressebeskyttelse i CVR

 

Skrevet af Cand.Jur og specialist hos revisorjura, Jakob Dedenroth Bernhoft

I december 2017 vedtog Folketinget en lov om ændringer til Det Centrale Virksomhedsregister, der bl.a. betyder at der er blevet mulighed for at undgå offentliggørelse af private adresser i CVR, selvom personen er pligtig til at lade sig registrere. Loven er trådt i kraft pr. 1. januar 2018, og det er derfor allerede nu muligt at opnå adressebeskyttelse i CVR. Lovændringen bunder i et politisk ønske om en mere tidssvarende CVR-lov.

Tidligere har det kun været muligt at opnå adressebeskyttelse i CVR, hvis et særligt beskyttelsesværdigt hensyn kunne dokumenteres. Dokumentationskravet var svært at opfylde, og adressebeskyttelsen blev kun givet undtagelsesvist. Derimod har det været muligt for alle at få adressebeskyttelse i CPR, dvs. at få hemmelig adresse, således at adressen ikke må udleveres fra CPR til private. Dette har blot krævet at man har henvendt sig til sin bopælskommune. Der har på flere måder været udtrykt utilfredshed med den manglende sammenhæng mellem de to registre, ligesom flere har været utrygge ved den åbne adgang til deres privatadresse.

Nye regler

De nye regler medfører at adressebeskyttelse fra CPR overføres direkte til CVR. Det bliver dermed kun nødvendigt at registrere adressebeskyttelse ét sted, for at være omfattet af beskyttelsen både i CPR og CVR. Samtidig fjernes dokumentationskravet og betingelserne for at opnå adressebeskyttelse, der nu kan ske uden særlige beskyttelsesværdige hensyn. Det er dog kun muligt at opnå adressebeskyttelse af privatadresser, hvilket vil sige at virksomhedens adresse altid vil være offentliggjort i CVR.

Opnåelse af adressebeskyttelse:

For at undgå at få offentliggjort sin private adresse i CVR, skal man registreres for navne-

og adressebeskyttelse i CPR efter § 28 stk. 1 i CPR-loven. De to registrer hænger herefter sammen, så adressen efter registreringen heller ikke offentliggøres i CVR. Hvis man alene ønsker adressebeskyttelse i CPR, er det muligt at anmode Erhvervsstyrelsen om, at adressebeskyttelsen ikke skal gælde i CVR.

 

Der kan være mange legitime grunde til at ønske adressebeskyttelse fx:

  • Kontakt gennem arbejdet med psykisk syge, kriminelle eller udsatte personer

  • Arbejde inden for en branche med adgang til store værdier

  • Personlige årsager som hensyn til voldelige ex-partnere 

  

Personer uden et CPR-nummer: Når man ikke har et CPR-nummer, og derfor ikke findes i CPR, kan man heller ikke registrere navne- og adressebeskyttelse på denne måde. Ifølge de nye regler, kan man i stedet anmode Erhvervsstyrelsen om adressebeskyttelse i CVR.

Gyldighed: Navne- og adressebeskyttelse gælder efter CPR-loven for ét år ad gangen. Beskyttelsen gælder for samme periode i CVR, som i CPR og skal dermed fornys en gang om året. Det er op til den enkelte at sørge for at forny beskyttelsen, og efter nuværende fremgangsmåde sendes der ikke varsel om at beskyttelsen ophøre. Det er således op til den enkelte at huske at forny beskyttelsen rettidigt, da adressen ellers bliver offentligt tilgængelig både i CVR og CPR efter et år.

Fortsat krav om registrering

Det er kun reglerne om offentliggørelse af adresser i CVR, der ændres med de nye regler. Det betyder at der fortsat skal ske registrering af navn og privatadresse i CVR, hvis man er legal eller reel ejer af en virksomhed, hvis man er tegningsberettiget, fuldt ansvarlig deltager eller hvis man er medlem af direktionen eller bestyrelsen. Hvis man er adressebeskyttet, er privatadressen blot ikke længere offentlig tilgængelig på www.cvr.dk.

Offentlige myndigheder vil derfor fortsat have adgang til de registrerede adresseoplysninger, uanset om de er adressebeskyttede eller ej. Private har også mulighed for at få udleveret en beskyttet adresse, hvis vedkommende kan dokumentere et forfaldent retskrav eller en anden retlig interesse herfor.

Gennemsigtighed eller beskyttelse af privatlivet?
At der stadig skal ske registrering og at offentlige myndigheder har adgang til oplysningerne, trods adressebeskyttelse hænger tæt sammen med formålet for CVR, der er at skabe generel gennemsigtighed i det danske erhvervsliv. For at Danmark lever op til sine EU-forpligtelser, skal offentlighedskravet overholdes, hvilket indebære at oplysninger, der kan sikre identiteten på personer knyttet til kapitalselskaber, skal kunne indhentes efter anmodning. Det har vi i Danmark CVR til, hvor offentliggørelse af personoplysninger skaber gennemsigtighed om, hvilke personer, der er eller har været tilknyttet, hvilke virksomheder. Der offentliggøres både navn og adresse for at sikre en entydig identifikation af den pågældende. Især for private, der ikke har adgang til personnumre, er det væsentligt at

kunne skelne personer med samme navn fra hinanden på fx adresseoplysninger. Identifikationen kan fx være anvendelig, når der er behov for at finde den tegningsberettigede, hvis man ønsker at gøre krav gældende mod en virksomhedsdeltager eller til en vurdering af, hvorvidt man ønsker at indlede et samarbejde med den pågældende personkreds.

Heroverfor står hensynet til beskyttelse af privatlivet, som bliver mere og mere aktuelt, fordi oplysninger bliver lettere tilgængelige på især internettet. På www.cvr.dk kan alle søge oplysninger, uden at anmode om det. Erhvervsministeren har udtalt at man med de nye regler, har ”fundet en rigtig god balance” mellem de to hensyn.

Opdatering og tidsbegrænsninger i CVR

Tidligere har oplysninger i CVR været offentliggjort til evig tid, og de er blevet opdateret indtil 10 år efter ophøret af en registeret persons seneste tilknytning til en virksomhed. Med de nye regler opdateres oplysningerne kun i 3 år efter sidste aktive tilknytning til en virksomhed, mens de dog stadig er offentliggjort uden tidsbegrænsning. Det gælder selvfølgelig kun for adresser, der ikke er beskyttede, og for navneoplysninger.

Aktualitet og relevans

Muligheden for adressebeskyttelse kan være særlig aktuel i forbindelse med det nye register over reelle ejere, hvor flere personer end tidligere nu skal registreres og flere typer af virksomheder skal grundregistreres. Det er især væsentligt at være opmærksom på at betingelserne for at få adressebeskyttelse forsvinder, således at det nu også er muligt at opnå adressebeskyttelse i CVR alene med baggrund i personlige årsager. Det er derfor relevant at gøre alle kunder opmærksomme på de nye regler, og samtidig huske at informere om at navne- og adressebeskyttelsen kun gælder for ét år ad gangen. 

Ovenstående artikel er produceret af FSR - Besøg website her