Deling af film fra TV-overvågning

Skrevet af Cand.Jur og specialist hos revisorjura, Jakob Dedenroth Bernhoft

Regeringen har i foråret vedtaget en ny lov, der gør det muligt for erhvervsdrivende at dele overvågningsbilleder i kriminalitetsforebyggende henseender. Loven blev vedtaget i forlængelse af de nye persondataregler, der trådte i kraft den 25. maj 2018. 


De fleste butikker og virksomheder har nu til dags overvågning af deres lokaler, i en eller anden udstrækning. Brugen af det indsamlede videomate-riale har dog været meget begrænset, for at tilgodese retssikkerheden for de 99% af kunder og medarbejdere der overholder loven. Som reglerne har været indtil nu, har virksomheder skulle skilte tydeligt med deres brug af overvågningskameraer. Og skulle uheldet være ude, har muligheden for at dele billederne, været meget begrænset. Det vil der nu blive lavet en smule om på. Det har, forståeligt, været frustrerende for mange virksomheds- og butiksejere at vide, at de ligger inde med videomateriale, der klart kan identificere en gerningsmand, uden en mulighed for at bede andre i samme situation om hjælp, eller advare naboen om kriminelle på rov.

Brug af overvågning 

Efter den nye lov, vil reglerne om brugen af overvågning være de samme som hidtil – skiltning, og oplysning af medarbejdere og andre personer, er stadig et krav, ligesom brugen af skjult kamera, og kameraer i kontorarealer er underlagt strenge regler. Erhvervsdrivende kan lovligt anven-de tv-overvågning af egne indgange og facader. Derudover er det tilladt at overvåge arealer, der er i direkte tilknytning til indgange og facader, og som naturligt kan anvendes som ad-gangs- eller flugtvej. TV-overvågningen må dog kun foretages, hvis det sker til kriminalitetsforebyggende formål.

Ny oplysningspligt efter persondata-forordningen

Persondataforordningen pålægger de erhvervsdrivende en oplysningspligt, når de eksempelvis anvender tv-over-vågning. Det vil til dels kunne gøres ved hjælp af skiltning, ligesom det har været kravet hidtil, men derudover skal der oplyses omkring brugen af videoovervågning, så vidt det er mu-ligt, eksempelvis i en privatlivspolitik på virksomhedens hjemmeside. Nogle virksomheder vælger at lade det frem-gå tydeligt af skiltet, hvor den pågæl-dende privatlivspolitik kan findes.

Videregivelse af videomateriale – gamle regler 

For at kunne videregive TV-overvågning efter de gamle regler, havde man som erhvervsdrivende tre mulige grundlag: 

1. Personen på billederne har givet samtykke.
2. Man er forpligtet som følge af lov, eller
3. Videregivelsen sker til politiet i kriminalitetsopklarende øjemed

Det er selv sagt problematisk at ind-hente et samtykke fra en indbrudstyv, eller en person der stjæler fra hylderne, for at advare eller bede naboer og bekendte om hjælp. Videregivelsen til politiet har i nogle tilfælde været en blindgyde, da de ikke har haft ressourcerne til at opklare forbrydelsen. Den nye mulighed for deling af overvågningsmateriale. Med de nye regler åbner der sig en ny mulighed for deling af overvågnings-billederne med andre erhvervsdrivende. Delingen er dog underlagt nogle skrap-pe krav. For at de lovligt kan deles, skal følgende fire betingelser opfyldes: 

1. Optagelserne viser personer, som formodes at have begået eller forsøgt at begå en eller flere berigelsesforbrydelser el.lign. af ikke bagatelagtig karakter mod den erhvervsdrivende
2. Den eller de formodede gerningspersoner senest samme dag er anmeldt til politiet af den erhvervsdrivende for at have begået den pågældende forbrydelse,
3. Der er konkrete grunde til at tro, at den eller de formodede gerningspersoner vil begå ligeartet kriminalitet som nævnt i nr. 1 mod den kreds af erhvervsdrivende, som optagelserne videregives til, og
4. Videregivelsen sker i et lukket system inden for den erhvervsdrivendes egen organisation eller en erhvervsorganisation, erhvervssammenslutning el.lign., hvor vurderingen af, om optagelserne kan videregives i systemet, foretages af en eller flere kvalificerede fagper-soner, og hvor det sikres, at optagelserne kun kan tilgås af et begrænset antal autoriserede personer hos de relevante erhvervsdrivende og den systemansvarlige.

Betingelse 1 og 2 er mere eller mindre lige til at opfylde. En berigelsesforbrydelse af ”ikke bagatelagtig karakter”, vil dog udelukke små tyverier, som eksempelvis et par poser slik i kiosken eller lign. 3 og 4 kan dog være mere problematiske. Betingelse nr. 3 vil bero på en konkret vurdering. Om man som butiks-ejer er kyndig til at foretage en sådan vurdering, er svært at sige. Mange vil nok handle på baggrund af følelser, og være mindre objektive i vurderingen, hvis gerningsmanden er stukket af med varer for et større beløb, eller har dykket ned i kassen, mens ejeren var ude af syne. Derfor bør det i de fleste tilfælde ikke være ejeren af virksomheden, der er den afgørende stemme, men derimod en ansat eller ekstern person, med de fornødne kompetencer.

Den sidste og 4. betingelse, omhandlende videregivelse i et lukket system, til et begrænset antal personer, vil ligeledes, til dels, være en konkret vurdering. Videregivelsen i et lukket system er klart afgrænset, og kan ikke omgås. Derudover er det vigtigt at være opmærksom på, at videregivelsen kun kan ske ”inden for den
erhvervsdrivendes egen organisation eller en erhvervsorganisation”. En erhvervs-organisation kan i denne sammenhæng være organisationer som Dansk Erhverv eller Dansk Industri.

Hvor stort et ”begrænset antal personer” og ”relevante erhvervsdrivende” i den konkrete situation er, er usikkert. Er det eksempelvis en butiksejer der har haft indbrud om natten, udført af umiddelbart ”professionelle kriminelle”, vil en advarsel til andre butiksejere i nærområdet, kunne anses for at være ”et begrænset antal personer” og ”relevante erhvervsdrivende”, såfremt de er medlem af en lokal erhvervsorganisation eller sammenslutning. 

Er der flere virksomheder der har været udsat for indbrud, hvor der er en tydelig fremgangsmåde, eller man har identificeret gerningsmændene nok til, at man kan genkende dem på flere videoer rundt om i landet, vil delingen kunne anses for at være til ”relevante erhvervsdrivende”, selvom det er mel-lem butikker, som ligger i hver sin del af landet.

Det vil i alle tilfælde være et krav, at personen der har adgang til systemet, har en særlig rolle som ansvarlig i virksomheden, for at kunne opfylde kravet om en ”autoriseret person”. Det vil altså ikke være tilladt, at alle virksomhedens medarbejdere kan tilgå systemet, og frit gennemgå de delte billeder og videoer.

Systemet der anvendes til deling af billederne, skal godkendes af Datatilsynet, for at sikre at de fornødne sikkerhedsmæssige foranstaltninger er på plads, samt at sikre at de personer der har adgang til systemet, er kyndige til at behandle disse typer af oplysninger, samt fagligt rustet til at vurdere, om billederne kan sendes videre gennem systemet.

De nye regler er et skridt på vejen, for at give erhvervsdrivende en mulighed for, at hjælpe hinanden til at sikre sig mod tyveri og indbrud. Det vil dog i mange tilfælde kræve, at man melder sig ind i en erhvervsorganisation, og tilkøber deres produkt, for at have muligheden for at kunne dele overvågningsmaterialet. Det er stadig ikke tilladt at dele billeder eller video på sociale medier og lign.