Nye regler for beregningen af dagpenge

Skrevet af Charlotte Randa Allermand, Sekretariatsmedarbejder hos FDR

Nye regler for beregningen af dagpenge

Fra den 1. oktober 2018 kan alle typer arbejde, der betales skat af, sikre dig ret til dagpenge, samt indgå i beregningen af din dagpengesats.

Folketinget vedtog i december 2017 en dagpengereform for selvstændige, som træder i kraft 1. oktober 2018. Reformen giver bedre mulighed for at kombinere selvstændig virksomhed med et lønmodtagerjob , samtidigt med at alle indkomsterne kan bruges til at sikre dig bedre dagpengevilkår. Med den nye reform, vil al indkomst inden for de seneste tre år tælle med i grundlaget for, om du har ret til dag-penge: Både A- og B-indkomst samt overskud af selvstændig virksomhed tæller med. 

For selvstændige vil der fremadretet være to muligheder for at optjene dagpengeret:

1. Ved at opfylde det normale ind-komstkrav, der også gælder for løn-modtagere:

For at kunne få dagpenge er det et krav, at et fuldtidsforsikret medlem inden for de seneste 3 år, har haft en indkomst (totalt – både som lønmodtager og selvstændig) på mindst 228.348 kr. (2018-tal). Skønnet af, om du har drevet selvstændig virksomhed ”i væsentligt omfang” forsvinder herved. Efter denne optjeningsmetode kan der højst medregnes 19.029 kr. (2018) pr. måned. Det skattemæssige overskud fra selvstændig virksomhed omregnes til måneder ved at dividere med antal måneder i virksomhedens regnskabsår. Det er derfor uden betydning på hvilket tidspunkt i løbet af regnskabsåret, overskuddet er fremkommet.

2. Ved at opfylde særligt indkomst-krav kun med indtægt fra selvstændig virksomhed:

Hvis en person ikke opfylder optjeningskravet nævnt ovenfor, kan personen optjene dagpengeret alene på baggrund af den selvstændige virksomhed – her er optjeningsperioden 5 år. Indtægten skal være mindst 228.348 kr. (2018) inden for de seneste 5 år. Det vil sige at der rundt regnet skal have været et skattemæssigt overskud på omkring 50.000 kr. pr. år i gennemsnit i de 5 år. År med negativt skattemæssigt resultat fratrækkes ikke på tværs af årene. Efter denne metode gælder der ikke noget maksimumbeløb, som kan medregnes pr. måned.

Det vil sige, at lønmodtagerindkomst opgøres over en 3-årig periode, svarende til de seneste 3 afsluttede regnskabs-år. Kan det ikke opfyldes inden for de seneste 3 afsluttede regnskabsår som beskrevet i metode 1, kan du måske opfylde indkomstkravet på baggrund af overskud i afsluttede regnskabsår inden for den udvidede periode på 5 år som beskrevet i metode 2. 

Beregning af dagpengesats 

Den faste sats (mindstesats) for selvstændige, der gjaldt efter de gamle regler, afskaffes med de nye regler fra 2018. Som for lønmodtagere gælder således at der ikke er nogen mindste dagpengesats. Man kan få 90% af sin hidtidige indtægt i dagpenge, dog maksimalt kr. 18.633 pr. måned (2018) for et fuldtidsforsikret medlem. Beregningsperioden opgøres som de 12 måneder med den højeste indkomst, inden for de seneste 24 måneder forud for ledighedens indtræden. For medlemmer der udelukkende har indtægt fra selvstændig virksomhed, beregnes dagpengenes størrelse som et gennemsnit af de to år, hvor der har været det højeste skattemæssige overskud før renter og andre finansielle poster inden for de seneste 5 afslutte-de indkomstår forud for ledighedens indtræden. A-indkomst udbetalt af et selskab til ejeren, som har en afgørene indflydelse, indgår i opgørelsen.

En aktivitet defineres som selvstændig virksomhed, hvis en eller flere af følgende forhold er opfyldt:

• Aktiviteten er registreret med CVR-nr./SE-nr.
• Overskud eller underskud fra aktiviteten beskattes som selvstændig erhvervsvirksomhed.
• Aktiviteten medfører, at medlemmet modtager løn udbetalt som A-indkomst fra et selskab, hvor modtageren har afgørende indflydelse i selskabet, hvorved forstås, at med-lemmet, dennes ægtefælle eller nær-meste familie ejer mindst 50 pct. eller en bestemmende andel af selskabets kapital eller af stemmerne i selskabet.
• Aktiviteten er udført af en medarbejdende ægtefælle uden lønaftale efter kildeskatteloven. Det betyder samtidig at medarbejdende ægtefæller, der har en ansættelseskontrakt, men ikke selv er medejer af virksomheden, i det nye system blive anset som lønmodtagere.
• Aktiviteten medfører, at medlemmet modtager B-indkomst, der indgår i en virksomhed.

Det er et generelt krav for definitionen af en aktivitet som selvstændig virksomhed, at aktiviteten har et erhvervsmæssigt formål, og at personen er, eller har været personligt beskæftiget med aktiviteten. Derfor vil der være tilfælde, hvor enten virksomheden har et CVR-nummer, eller hvor indkomsten beskattes som selvstændig erhvervs-virksomhed, men hvor der ikke eller kun i meget begrænset omfang er personligt arbejde forbundet med aktiviteten. I så fald vil aktiviteten typisk være formueforvaltning, og kan derved ikke anses for selvstændig virksomhed i relation til dagpenge. 

 

  

Vær opmærksom

Det er kun indtægt fra en periode, hvor du er medlem af en a-kasse, der kan indgå i opgørelsen. Som noget nyt bliver der desuden indført en ”jobsøgnings-periode” på seks måneder, når man er ophørt med sin selvstændige hovedbeskæftigelse. Det betyder, at man i den periode ikke må starte ny virksomhed, eller indtræde i en eksisterende virksomhed, hvis man vil bevare sin ret til dagpenge.

Samtidigt bliver perioden hvor man kan få dagpenge med selvstændig virk-somhed som bibeskæftigelse, forkortet fra 78 uger til 30 uger. Herefter må man enten lukke virksomheden eller fort-sætte uden mulighed for at få dagpenge. Til gengæld må man fremover have en bibeskæftigelse med henblik på at gøre den til sin hovedbeskæftigelse samtidig med, at man modtager dagpenge i op til 30 uger.

Er du i tvivl om, hvad de ændrede dag-pengeregler betyder for dig, opfordrer vi dig til at kontakte din revisor.