Webshop: Kom Kemikalie-inspektionen i forkøbet

Af Miljøstyrelsen

Alle produkter i din webshop kan være omfattet af kemikalielovgiv-ningen. Fra legetøj og kosmetik til byggevarer og rengøringsmidler. Har du svært ved at finde ud af, hvad der gælder for dine produkter, så har Miljøstyrelsen lavet en tjek-liste til dig med de vigtigste ting, du skal vide.

Driver du en webshop, så skal du kende reglerne i kemikalielovgiv-ningen for de produkter, du sælger. Det gælder ikke kun produkter som maling, sprøjtemidler og rengørings-midler, som man normalt forbinder med kemikalier. Lovgivningen gælder også for varer, som fx kosmetik, festartikler, kontorartikler og legetøj, der også kan indeholde skadelig kemi.

Du skal altså være opmærksom på, om der er forbudte stoffer i dine produkter og om der er særlovgiv-ning for produktgruppen. Hvis du markedsfører og sælger varer fra leverandører/grossister i EU, så er det dit ansvar at overholde de regler, der gælder for forhandlere/distributører. Køber du selv varerne hjem fra leverandører i lande uden for EU, så skal du også overholde de regler, der gælder for importører.

En anden vigtig regel er, at hvis et produkt har faremærker på etiketten, så skal information om produktets farlighed også fremgå i webshoppen. 

 

Sådan overholder du kemikaliereglerne:

Tjekliste til netbutikker:

Sælger du varer på nettet, så kan der være flere regler i kemikalielovgivningen, som du skal overholde. Det gælder ikke kun produkter som maling, sprøjtemidler og rengøringsmidler. Der er også kemikalieregler for mange varer, som normalt ikke forbindes med kemi. Det kan blandt andet være legetøj, kosmetik, kontorartikler og festartikler. Her får du en tjekliste, der kan hjælpe dig med at finde ud af hvilke regler, der gælder for dine produkter, og hvordan du overholder dem.

1. Er dine produkter lovlige?
Undersøg først om produkterne er lovlige at importere og sælge. Hvis de er produceret uden for EU, så kan de måske indeholde kemiske stoffer, som er forbudte i EU. EU’s kemi-kalielovgivning REACH har en liste over stoffer, der er forbud mod i specifikke produkter, eller hvor der er begrænsninger i forhold til at markedsføre stofferne. 

2. Er der særregler for dine produkter?
 Der er lovgivning, som gælder for alle kemiske stoffer i blan-dinger og andre produkter. Dertil er der særlige kemikalie-regler for nogle produktgrupper. Det gælder for eksempel for kosmetik, legetøj, elektronik, vaske- og rengøringsmidler, maling og lak, kølemidler, gifte, pesticider (plantebeskyttelses-midler) og biocider (for eksempel rottegift og myggemidler). 

3. Importerer du selv varer fra lande uden for EU? 
Importerer du varer fra lande uden for EU, så skal du tjekke, om dine varer indeholder kemiske stoffer, der skal registreres under REACH. Hvis produkterne indeholder registreringspligtige stoffer, så har du som importør den samme registrerings-pligt som producenten har. Registreringspligten gælder dog kun for kemiske stoffer, der importeres i mængder på over 1 ton pr. år.

4. Informerer du synligt om produkternes faremærkning?
Nogle produkter skal klassificeres for indhold af farlige stoffer og have et faremærke på etiketten. Hvis du sælger denne type produkter, så skal information om produktets farlighed også fremgå synligt på hjemmesiden. Dine kunder skal kunne læse, hvilke farer der er tale om, og hvordan de skal håndtere produktet forsvarligt under brug og bortskaffelse. Det skyldes, at forbrugerne ikke har mulighed for at se etikettens fare-mærkning, hvis de køber et produkt på nettet. 

5. Skal du informere om indhold af kandidatlistestoffer?
Hvis du sælger ’artikler’, der indeholder mere end 0,1 vægtpro-cent af et stof fra den såkaldte REACH-kandidatliste, så skal du informere dine kunder om det og, om nødvendigt, vejlede dem om sikker brug. ’Artikler’ er REACH-sprog for en lang række varer som for eksempel elektronik, møbler, køkkengrej, legetøj, tøj, sko, biler, cykler og emballager. Hvis du sælger til professionelle brugere, så skal de have oplysninger om indholdet af kandidatlistestoffer ved varens levering. Spørger en forbruger, om der er kandidatlistestoffer i en vare, skal du svare inden 45 dage. Oplysningerne behøver ikke stå på va-ren, men kan stå som en del af produktbeskrivelsen på hjem-mesiden. 

6. Har du tilstrækkelig dokumentation for indholdsstoffer? 
For at kunne vurdere om dine produkter lever op til de rele-vante kemikalieregler, så har du stort set altid brug for at vide noget om, hvilke indholdsstoffer der er i produkterne. Disse oplysninger bør du sørge for at få fra dine leverandører. Du bør med andre ord kræve, at leverandørerne dokumenterer, at varerne overholder kemikalielovgivningen. Det kan du med fordel få skrevet ind i kontrakterne. 

7. Er din markedsføring vildledende?
Stort set ingen kemiske stoffer er absolut ufarlige. Derfor vil udsagn som ’ufarligt’ eller ’ikke sundhedsskadeligt som udgangspunkt kunne være vildledende med hensyn til den risiko, der er forbundet med produktet. Etiketter, emballage og reklame må heller ikke have betegnelser, mærker, figurer og symboler, der tillægger produkterne mindre farlige egenska-ber, end de har.

8. Hvor får du mere hjælp? 
Hvis du er i tvivl om hvilke regler, der gælder for dine produk-ter, kan du kontakte Miljøstyrelsens informationscenter: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Dronning Olgas Vej 43A - 2000 Frederiksberg - Tel.: 44 922 622