Beskatning af fri bil

Af Preben Meldgaard, TAXPARTNER A/S

Beskatning af fri bil
- oplyst beskatningsgrundlag

Skatteministeriet har offentliggjort de nye beløbsgrænser

For blandt andet personfradrag, beskæftigelsesfradrag, skattefrie godtgørelser og topskat i 2019. En væsentlig overvejelse i forbindelse med, at arbejdsgiver erhverver en bil, som skal stilles til rådighed for medarbejderen eller hovedaktionæren, er beskatningsgrundlaget for fri bil.

Den skattepligtige værdi af fri bil

Den skattepligtige værdi af fri bil udgør 25% af den del af bilens værdi (afhængig af bilens alder på købstidspunktet), der ikke overstiger kr. 300.000, og 20% af resten. Værdien beregnes dog af mindst kr. 160.000, jfr. LL § 16 stk. 4. 

Den skattefrie kørselsgodtgørelse for kørsel i egen bil eller motorcykel indtil 20.000 km/år er fastsat til 3,56 kr./km, hvilket er en stigning på 2 øre i forhold til satsen i 2018. Ud over de 20.000 km/år ligger satsen på 1,98 kr./km, hvilket er en stigning på 4 øre. Kørsel på egen cykel eller knallert kan give en skatte-fri kørselsgodtgørelse på 0,53 kr./km. Værdien af fri bil ligger fortsat på 25% fra 160.000-300.000 kroner, og på 20% over 300.000 kroner. Dette var blot et udpluk af beløbsgrænserne gældende for år 2019. 

Den skattepligtige værdi af firmabil forøges med et miljøtillæg svarende til den årlige ejerafgift med tillæg af 50%. Ejerafgiftens størrelse er afhængig af bilens brændstofforbrug. Er bilen ikke omfattet af reglerne om ejerafgift, forhøjes den skattepligtige værdi i stedet med den årlige vægtafgift med tillæg af 50%. Miljøtillægget er eksklusive udligningstillægget (dieselbiler) og privatbenyttelsestillæg.

Bilen er højst 3 år på købstidspunktet

Beregningsgrundlaget for nye biler – herunder biler, der er anskaffet af arbejdsgiveren mindre end tre år efter første indregistrering – er nyvognsprisen.

Ved nyvognsprisen forstås den faktiske købspris inklusive registreringsafgift, moms, leveringsomkostninger og alt normalt fabriksmonteret tilbehør. Ekstraudstyr, der leveres og monteres af forhandleren og vises særskilt på fakturaen, indgår ikke i beregningsgrundlaget for værdi af fri bil.

Beregningsgrundlaget udgør bilens nyvognspris i 36 måneder regnet fra og med den måned, hvori første indregistrering er sket. Værdi af fri bil beregnes som 25% af de første kr. 300.000 og 20% af værdien ud over kr. 300.000, dog altid mindst 25% af kr. 160.000. Efter de 36 måneder reduceres beregningsgrundlaget til 75% af nyvognsprisen, dog stadig min. kr. 160.000.

Bilen er over 3 år på købstidspunktet

Er bilen over tre år gammel på købstidspunktet – regnet fra datoen for første indregistrering – udgør beregningsgrundlaget for værdi af fri bil arbejdsgiverens købspris. 75%-reglen gælder ikke for brugte biler, som på anskaffelsestidspunktet er mere end tre år gamle, regnet fra første indregistrering. I hele brugsperioden skal værdi af fri bil beregnes på basis af købsprisen, men dog altid af minimum kr. 160.000.

En firmabil kan kun skifte fra at blive beskattet efter reglerne for nye biler til at blive be-skattet efter reglerne for brugte biler, hvis der reelt sker et ejerskifte.

Biler købt, med oplyst beskatningsgrundlag.

 I forbindelse med erhvervelse af en firmabil har det gennem mange år været en kendt model, at man lod bilforhandleren indregistrere bilen. Herefter blev den anvendt som ”demovogn” i en kort periode, hvorefter den endelige bruger købte bilen. Ved dette køb, fik man således oplyst en beskatningsværdi, som medarbejderen skulle anvende som beskatningsgrundlag for fri bil. Denne beskatningsværdi havde intet med den faktiske salgspris at gøre, idet den svarede til den værdi som bilforhandleren indregistrerede bilen til 1. gang, som importør.

Der foreligger en Byretsdom fra 7. Juni 2018 (SKM2018.331), som er indbragt for ØLD, hvor dette spørgsmål har været behandlet. I den pågældende sag, indregistrerede en bilhandler i maj 2010 (som importør) en Mercedes til en værdi på kr. 467.072. Bilen blev herefter stillet til rådighed for en medarbejder hos bilforhandleren, hvorefter den i juni 2011 blev solgt til et selskab for kr. 860.000 med henblik på at hovedaktionæren skulle anvende bilen som firmabil. Selskabet og hovedaktionæren fik ved købet oplyst, at beskatningsgrundlaget var kr. 467.072.

Det følger af LL § 16 stk. 4, 5. pkt. at værdien af biler, der er anskaffet af arbejdsgiveren højst 36 måneder efter første indregning, opgøres til den oprindelige nyvognspris i de 3 første år.Byretten finder, at begrebet ”nyvognspris” i LL § 16 stk. 4 må forstås som den pris, en slutbruger skulle betale hos en forhandler ved erhvervelse af køretøjet som nyt. Man har her bl.a. lagt vægt på SKATs bemærkninger om at den anførte kundepris på kr. 467.072 udelukkende er fastsat ved en overdragelse fra producent til importør.

Det er ikke dokumenteret, hvad der nærmere har dannet grundlag for prissætningen ved overdragelse til importøren. I betragtning af, at bilen som brugt ca. 1 år senere blev solgt til selskabet for kr. 860.000 (eller næsten det dobbelte), finder SKAT (og dermed Byretten) det godtgjort, at beløbet på kr. 467.072 ikke afspejler bilens reelle værdi som ny. På den baggrund fastsættes beskatningsgrundlaget for bilen til kr. 860.000. Ovennævnte fremgangsmåde er set anvendt i en del tilfælde og det må derfor påregnes, at SKAT vil se nærmere på de tilfælde vedrørende fri bil, hvor selskabet køber bil til hovedaktionæren, som efterfølgende beskattes af fri bil – samtidig med at beskatningsgrundlaget ligger væsentlig under ”nyvognspris”.

Det er dog væsentligt at være opmærksom på, at der i de enkelte sager kan være betragtelige forskelle. Således må det forventes, at sager hvor bilen oprindeligt har kørt i udlandet, før den indregistreres første gang i Danmark, har nogle helt andre aspekter. Eksempelvis er disse udstyret på en noget anden måde, ligesom det er meget forskelligt, hvornår ekstraudstyr er isat. Alle sager ligner således ikke.

 

Beskatningsgrundlag for fri bil, når den er leaset.

I mange tilfælde foretages arbejdsgivers erhvervelse af bil, som stillet til rådighed for arbejdstager, i form af leasing. I disse tilfælde skal medarbejderen fortsat beskattes af fri bil.

Der gælder heller ikke særlige regler for opgørelsen af beskatningsgrundlaget for fri bil ved såkaldt flexleasing, idet den fulde registreringsafgift indgår i beregningsgrundlaget. 75%-reglen gælder også for leasede biler. Hvis leasingselskabets fakturapris overstiger mindstebeskatningsprisen (importprisen + 9%), anvendes fakturaprisen som beregningsgrundlag for fri bil. Er fakturaprisen lavere end mindstebeskatningsprisen, anvendes mindstebeskatningsprisen ved opgørelsen.

Hvis leasingselskabet selv afgiftsberigtiger, skal man tage udgangspunkt i leasingselskabets indkøbspris tillagt omkostningerne ved en fuld registreringsafgiftsberigtigelse (leasingselskabets udgift til registreringsafgift) samt udgifterne til klargøring og indregistrering (”leveringsomkostninger”) og moms. Det bemærkes dog, at der gælder lempeligere regler for biler, leaset før 3. Oktober 2017. Er bilen mere end 3 år gammel ved leasingaftalens indgåelse, er det leasingselskabets anskaffelsespris, der skal anvendes ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget, hvis leasingselskabet anskaffer bilen i tilknytning til leasingaftalens indgåelse.

Hvis arbejdsgiveren køber firmabilen ved leasingaftalens udløb, og bilen er mere end 3 år gammel regnet fra første indregistrering, er beregningsgrundlaget for værdi af fri bil arbejdsgiverens anskaffelsespris på købstidspunktet, selv om bilen både under og efter leasingaftalen bliver anvendt af den samme medarbejder. Det forudsættes dog, at der er tale om en reel handelsværdi i ”fri handel” og ikke blot restværdien ud fra hvad der er betalt i leasingydelse. Biler, som genleases 3 fulde år efter første indregistrering, skal værdiansættes som en ”gammel” bil.

Da der ikke foreligger en fakturapris, er det bilens markedsværdi på leasingtidspunktet, der skal bruges. Under alle omstændigheder kan opgørelse af en bils beskatningsgrundlag i forbindelse med fri bil, være ganske kompliceret, afhængigt af anskaffelsesmetoden. Uanset hvad der oplyses fra bilsælger eller leasingselskabet, vil det dog blive brugeren af bilen som mærker konsekvensen, hvis SKAT ikke anerkender beskatningsgrundlaget.