Der gælder nye regler om dagpenge fra 1. oktober 2018

- som har betydning også for selvstændige erhvervsdrivende

Af Kenn Sessing Olsen og Mikkel Karst, juridiske konsulenter, DANA a-kassen for selvstændige

Nyt indkomstkrav 

Som nyledig kan man optjene ret til dagpenge på to måder: Som fuldtids-forsikret skal man inden for de sidste tre år samlet have tjent mindst 233.376 kr.
(2019 - der kan maksimalt medtælles 19.448 kr. pr. måned) for at få ret til dagpenge. Al indkomst fra arbejde, der betales skat af, tæller med til optjeningen.
Både A- og B-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, og overskud fra selvstændig virksomhed. 

Indkomst udelukkende fra  selvstændig virksomhed 

Hvis indtægten udelukkende kommer fra overskud af selvstændig virksom-hed, og det ikke er muligt at opfylde indkomstkravet inden for de sidste tre år, kan man optjene ret til dagpenge, hvis man samlet set har haft et skattemæssigt overskud på minimum 233.376 kr. (2019) inden for de sidste fem år. Det er kun perioder, hvor man har været medlem af en a-kasse, der kan medregnes.

Let at ophøre som selvstændig 

Reglerne gør det let at ophøre med selvstændig virksomhed. Oftest kan det klares det ved at afmelde virksomheden via det Centrale Virksomhedsregister (CVR-registret) og få et ophørsbevis fra skatteforvaltningen. 

Ophør på tro og love  

Hvis man ikke umiddelbart kan ophøre med virksomheden i CVR-registret, kan man udfylde en tro- og love-erklæring, om at virksomheden er ophørt. Herefter har man seks måneder til at lukke virksomheden endeligt. Timer brugt på afviklingen af virksomheden bliver modregnet dagpengene. 

Ophør via ændrede ejerforhold  

Hvis man udtræder af en virksomhed med flere ejere, er man ophørt med virksomheden, når det er registreret hos Erhvervsstyrelsen, at man ikke længere er ejer. Udtræden af et selskab med flere ejere kræver, at man / nærmeste familie ikke længere har afgørende indflydelse i selskabet. 

Ophør ved omdannelse af selskab 

Man kan ophøre med et selskab, hvis formålsparagraffen for selskabet ændres til formueforvaltning. Dette skal anmeldes til Erhvervsstyrelsen. 

Ophør ved konkurs, tvangsauktion og bortforpagtning / udlejning  

Der gælder særlige regler, hvis virksomheden ophører på grund af konkurs eller tvangsauktion, eller hvis den bortforpagtes / udlejes. I nogle tilfælde kan ophørstidspunktet være tidligere end det endelige ophør. 

Jobsøgningsperiode  

Når man ophører med sin virksomhed som hovedbeskæftigelse, får man en såkaldt jobsøgningsperiode på seks måneder. Her må man ikke begynde på selvstændig virksomhed eller indtræde i en virksomhed og samtidig få dagpen-gene. Hvis man er medarbejdende eller medejende ægtefælle, kan man også først genindtræde i virksomheden efter jobsøgningsperioden. I tilfælde af konkurs eller ophør med virksomhed som bibeskæftigelse, gælder jobsøgningsperioden ikke. 

 

Venteperioder  

Når man ophører med en virksomhed, får man som udgangspunkt en venteperiode på tre uger. I venteperioden kan man ikke modtage dagpenge. I tilfælde af konkurs er der kun én uges venteperiode. Hvis man ikke umiddelbart kan ophøre med virksomheden i CVR-registret, kan man udfylde en tro- og love erklæring om, at virksomheden er op-hørt. Herefter har man seks måneder til at lukke virksomheden endeligt. Her er der en venteperiode på to måneder. Der er ingen venteperiode, hvis man ophører med selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse. Heller ikke hvis man allerede er indplaceret i en dagpengeperiode og efter en periode uden dagpenge, igen søger om at få dagpenge. 

Gentagne ophør i dagpengeperioden

Man kan maksimalt ophøre med en virksomhed én gang i hver dagpenge-periode (udover ophøret ved indplaceringen). Herefter skal man genoptjene retten til at ophøre med en virksomhed. Det sker, når man både har genoptjent retten til dagpenge og har genoptjent retten til supplerende dagpenge  

Supplerende dagpenge og selvstændig virksomhed  

Der er ret til supplerende dagpenge samtidig med drift af selvstændig virksomhed i to situationer. Hvis man har drevet en virksomhed samtidigt med lønmodtagerarbejde. Det er en betingelse, at man har mindst 80 indberettede løntimer i gennemsnit pr. måned i de seneste seks måneder inden ledigheden, og der skal være mindst én løntime i fem af de seneste seks måneder.  

Man har også ret til supplerende dagpenge, hvis man påbegynder en selvstændig virksomhed, efter man er blevet indplaceret i en dagpengeperiode. Der er ikke krav om, at arbejdet i virksomheden skal kunne udføres uden for normal arbejdstid. Man skal dog fortsat stå til rådighed for arbejdsmarkedet og kunne overtage fuldtidsarbejde med dags varsel. 

Varighed  

Der kan modtages supplerende dag-penge i op til 30 uger inden for 104 uger. Alle måneder, hvor der udbetales dagpenge, indgår i forbruget af de 30 uger. Dette gælder uanset, om der er sket fradrag i dagpengene for de timer, der er brugt på bibeskæftigelsen. Måne-der, hvor der ikke udbetales dagpenge, indgår ikke i forbruget af de 30 uger. Uger, hvor der udbetales supplerende dagpenge ved lønarbejde, indgår. 

Det er muligt at forlænge tidsbegræns-ningen for supplerende dagpenge med op til 12 uger - kontakt DANA for nær-mere information. 

Dagpengesats 

Udregningen af dagpengesatsen sker på baggrund af de 12 bedste indtjeningsmåneder inden for de seneste 24 måneder. Hvis indkomstkravet opfyldes udelukkende på baggrund af selvstændig virksomhed i de seneste fem år, bliver dagpengesatsen beregnet som et gennemsnit af de to år med det højeste skattemæssige overskud inden for de seneste fem afsluttede regnskabs-år. Satsen er højest 90% af den hidtidige indtægt, dog maks. 18.866 kr. pr. måned (2019).markedsværdi på leasingtids-punktet, der skal bruges.