Reelle ejere er fysiske personer, der i sidste ende direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af en virksomhed.

En reel ejer er i loven defineret som en fysisk person, der i sidste ende direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne, eller som udøver kontrol ved hjælp af andre midler.

En tilstrækkelig del af ejerandele eller stemmerettigheder svarer som udgangspunkt til, at man ejer eller kontrollerer mere end 25 % af virksomheden. Dette er dog kun en indikation på reelt ejerskab.

Man kan også betragtes som reel ejer, hvis ejerandelen eller stemmerettighederne er 25 % eller mindre. Det kan fx være tilfældet, hvis man ejer 15 % af kapitalen, men samtidig har ret til at udpege bestyrelsesmedlemmer.

Virksomhederne skal indhente oplysninger om virksomhedens ejere og deres rettigheder og på baggrund heraf foretage en konkret vurdering af, hvem der er virksomhedens reelle ejere. Fristen for registrering er den 1. december 2017.

Husk at tjekke, om du har en NemKonto!!!

Artikel_4_-_Husk_at_tjekke.jpg

NemKontoen er den konto, som det offentlige benytter ved betalinger fra stat, regioner og kommuner. Virksomheder og personer, der har flere konti, kan selv bestemme, hvilken konto der skal være NemKonto.

Her er nogle eksempler på offentlige udbetalinger til virksomheder, som bliver overført via NemKonto:

  • Dagpengerefusion
  • Barselsrefusion
  • Momsrefusion
  • Tilskud – for eksempel til byfornyelse

Virksomheden skal selv indberette sin NemKonto. Den bliver ikke tildelt automatisk af NemKonto-systemet – heller ikke til nye virksomheder.

Det er muligt at indberette en NemKonto på www.nem-konto.dk, men bankerne er også meget behjælpelige med dette.

En virksomhed kan altid ændre sin NemKonto. Mange banker har indarbejdet NemKonto i deres netbank, så virksomhederne selv kan indberette og ændre deres NemKonto via netbanken.

Hvis foreninger modtager betalinger fra en offentlig myndighed, skal de også have en NemKonto.

Som borger er det også vigtigt at være opmærksom på, om man har en NemKonto, så det offentlige har en konto, de kan benytte ved betalinger – det være sig f.eks. overskydende skat, børne- og ungeydelse samt SU. Hvis man ikke har registreret en NemKonto, når SKAT forsøger at udbetale til én, vil pengene blive indsat på en ’ventekonto’, indtil man får registreret en NemKonto.

 

Kilde: Foreningen Danske Revisorer -  www.fdr.dk

Jubilæumsgratiale

Et jubilæumsgratiale – hvad er det og hvilke regler gælder?

Jubilæumsgratialer er beløb, der udbetales i anledning af medarbejderens eller virksomhedens jubilæum.

Gratialet udbetales af arbejdsgiveren i anledning af, at virksomheden har bestået i 25 år eller i et antal år, der er deleligt med 25. Hvis der er tale om et jubilæumsgratiale i anledning af en medarbejders jubilæum, skal medarbejderen have været ansat i virksomheden i 25, 35 eller et større antal år deleligt med 5.

Det er en betingelse, at jubilæumsgratialet ydes af den skattepligtiges arbejdsgiver, og at udbetalingen sker på én gang – den kan således ikke løbe over flere år.

Der kan stadig være tale om et jubilæum, selvom en virksomhed skifter ejer eller omdannes til et aktieselskab, når blot der har været en rimelig identitet i virksomhedens arbejdsområde.

Ved et firmajubilæum skal virksomheden beløbsmæssigt udbetale samme gratiale til alle fuldtidsansatte medarbejdere, og deltidsansatte medarbejdere skal modtage et gratialebeløb, der forholdsmæssigt svarer til det beløb, som en fuldtidsansat får udbetalt.

De første 8.000 kroner af den samlede udbetaling af jubilæumsgratialet er skatte- og AM-bidragsfrit. Hvis summen overstiger 8.000 kroner indregnes det overskydende beløb i den personlige indkomst.

Hvis du har spørgsmål eller brug for yderligere rådgivning vedrørende jubilæumsgratialer, kan du altid kontakte os for at høre nærmere.

Kilde: Foreningen Danske Revisorer -  www.fdr.dk

Persondataret for begyndere

Artikel_5_-_Persondataret_for_begyndere.jpg

”Jeg behøver ikke at bekymre mig om persondatareglerne, for jeg gemmer ikke følsomme eller fortrolige personoplysninger om mine kunder”

3 Gode grunde til at overholde reglerne

ALLE personoplysninger beskyttes af persondatareglerne, uanset om de er følsomme, fortrolige eller almindelige. Persondataforordningen gælder først fra maj 2018, men det er vigtigt at komme i gang med arbejdet nu for at blive parat. Følger man ikke reglerne kan det allerede nu give bøder, men med den nye persondataforordning kan man risikere bøder på op til 20 mio. euro eller 4 % af den samlede årlige omsætning.

For det andet er kunder interesserede i, at deres personoplysninger ikke lækkes. I stedet for at se kræfterne, du bruger på persondatareglerne, alene som administrative byrder kan du også opfatte dem som en investering i din ydelseskvalitet og i din virksomheds omdømme. Du kan markedsføre din virksomhed som én, der er sit ansvar bevidst, og som tager sine kunders rettigheder seriøst.

For det tredje er overholdelse af persondatareglerne ikke så uoverskueligt, og det væsentligste er at være klar over, hvordan og hvorfor du i din virksomhed behandler personoplysninger.

3 Gode råd til at kunne overholde dem

1. Få styr på hvilke personoplysninger din virksomhed behandler
Bruger din virksomhed oplysninger om navne, adresser og e-mails? Har du personnumre? Oplysninger om personers søgninger og øvrige adfærd på internettet fra cookies? Oplysninger om børn?
Stammer oplysningerne fra dine kunder, fra forretningsforbindelser, fra ansatte medarbejdere eller fra andre?

2. Hvorfor bruger du oplysningerne?
Kend begrundelsen for og formålet med din virksomheds brug af personoplysninger. Du må ikke indsamle flere oplysninger om kunder, end du har brug for. F.eks. er det ikke tilladt at bede kunden om at oplyse personnummer, hvis du ikke har en god grund.

3. Hav kontrol med de personoplysninger, som føres ud af din virksomhed
Du er ansvarlig for alle personoplysninger, der føres ud af din virksomhed. Uanset om det er helt normal brug af f.eks. ekstern lønadministration, ekstern backup, eksterne konsulenter, samarbejdspartnere, underleverandører eller cloudløsninger, så er al overførsel af data, noget du skal styre.

Det er derfor nødvendigt, at du har en databehandleraftale med alle, som du overlader personoplysninger til. Aftalen skal bl.a. bestemme, hvordan modtageren skal behandle oplysninger, samt at modtageren skal indføre kontrol af datasikkerhed i forhold til både teknisk beskyttelse af data og medarbejderes adgang til data.

 

Kilde: Artiklen er skrevet af cand.jur. Jakob D. Bernhoft fra RevisorJura

Moms på kursusvirksomhed

Ifølge momsloven er hovedreglen, at der er momsfritagelse på skoleundervisning, aftenskoleundervisning, undervisning på videregående uddannelsesinstitutioner, faglig uddannelse og anden undervisning af faglig karakter. Momsfritagelsen er derfor defineret ud fra arten af undervisningen, og det er derfor ikke af betydning for momsfritagelsen, om undervisningen foregår i privat eller offentlig regi.

Hvis undervisningsydelsen falder uden for området af den momsfri undervisning i henhold til momsloven, så er undervisningen momspligtig, uanset om fakturaen udstedes til en virksomhed eller en institution.

Er kursusvirksomheden primært rettet mod erhvervsdrivende (virksomhed eller offentlig institution), er undervisningen momspligtig, såfremt formålet er at tjene overskud eller at dække underskud på andre aktiviteter.

Momspligtige kursusvirksomheder kan fradrage 100 % af momsen af indkøb mv., som vedrører overnatning og 25 % af momsen af indkøb mv., som vedrører bespisning af virksomhedens kursusdeltagere, i det omfang indkøbet heraf står i rimeligt forhold til de afholdte kurser.

Disse momspligtige kursusvirksomheder har dog ifølge praksis ret til fuldt momsfradrag for udgiften i det omfang, de sælger kurser til virksomheder, der ikke eller kun delvist er momspligtige. Sælges kurset derimod til en momspligtig virksomhed, har kursusvirksomheden kun begrænset fradrag for momsen.

Når kursusvirksomheden kun kan foretage et begrænset fradrag for momsen, har den momspligtige kursusdeltager efter praksis fuldt momsfradrag også for den del af udgiften til kurset, som består i forplejning.

Kontakt os gerne for opklarende spørgsmål i forbindelse med moms på kursusvirksomhed.

 

Kilde: Foreningen Danske Revisorer -  www.fdr.dk
Dronning Olgas Vej 43A - 2000 Frederiksberg - Tel.: 44 922 622