Krav til repræsentationsbilag

Artikel_5_-_Krav_til_repræsentationsbilag_WEB_650x344.jpg

Mange erhvervsdrivende afholder udgifter til repræsentation i form af bespisning, gaver, blomster m.v.
Mange er desværre ikke opmærksomme på kravene til bilagene.

SKAT kræver at der på bilaget anføres, hvem der har deltaget og anledningen. Det er vigtigt, at det påføres omgående, når udgiften afholdes.
Hvis oplysningerne ikke er påført det enkelte bilag, nægter SKAT fradrag for udgifterne.

I flere afgørelser har SKAT nægtet fradrag selv om man – efter henvendelse fra SKAT – har påført oplysningerne.
Mange indkøber større partier vin og har vinen liggende på lager til anvendelse ved forskellige begivenheder. Her er det vigtigt, at man holder regnskab over, hvem der har modtaget vinen og anledningen. Det kan være gave til personale eller repræsentation. Kravene er stadig de samme – navn på personen og anledningen.

Kilde: Skrevet af Direktør, partner og skatterådgiver, Thorbjørn Helmo Madsen, TimeTax A/S - www.fdr.dk

Skat i balance – hvad betyder det for dig?

Artikel_9_-_Skat_i_balance__hvad_betyder_det_for_dig_600x400.jpg

Som en del af skattereformen fra 2012, indførte SKAT initiativet ”Skat i balance”. Det er et initiativ for både private og selvstændige erhvervsdrivende, der skal sikre, at de løbende betaler den rigtige skat og derved undgår restskat.

Når økonomien ændrer sig, skal forskudsopgørelsen følge med. Hvis ikke man sørger for at opdatere forskudsopgørelsen når der er ændringer i ens indkomst, risikerer man at skulle betale restskat når året er omme.

Initiativet Skat i balance går ud på, at hvis de fra SKATs side kan se, at din indkomst har ændret sig, men du ikke har ændret i din forskudsopgørelse, sender SKAT et nyt forslag til denne.

For private sker det i foråret, mens det for selvstændigt erhvervsdrivende, og andre med selvangivelsesfrist den 1. juli, vil blive opgjort i juli med virkning fra 1. august. Dermed har mange allerede modtaget deres nye forskudsopgørelse, enten pr. brev eller i e-boks.

Opgørelsen skal ses som et forslag, der skal hjælpe med at betale den rigtige skat. Forslaget kommer via e-boks og man har 14 dage til at reagere, ellers bliver forslaget fra Skat endeligt.

Men det er ikke altid man lige får læst det igennem, og så kan man blive overrasket når man modtager ens næste lønseddel, eller B-skatten har ændret sig.

Hvorfor ændres min forskudsopgørelse

SKAT fastsætter din forskudsopgørelse efter din selvangivelse for året før. Det betyder, at hvis du har haft et ekstraordinært godt eller dårligt år for virksomheden, vil det afspejle sig i din ændrede forskudsopgørelse fra SKAT.

Men som selvstændig er det ofte svært at vide, hvordan det næste regnskabsår kommer til at se ud, og det er langt fra sikkert, at det vil være magen til sidste år. Derfor er det vigtigt at læse SKATs forskudsopgørelse igennem, når du modtager den, efter at have indberettet din selvangivelse.

Når du har modtaget forskudsopgørelsen og kigget tallene igennem, kan der være to udfald. Enten er du enig i deres forslag, eller også er du ikke.

Hvis du er enig

Hvis du er enig i SKATs forslag, skal du ikke gøre noget. 15 dage efter du har modtaget forslaget, retter de din skattesats til foreslåede tal. Ændringerne i din forskudsopgørelse vil så være at se på dit skattekort.

Hvis du betaler B-skat, og har tilmeldt dine B-skatterater til betalingsservice, rettes det automatisk 15. dage efter du har modtaget forslaget, og vil derfor være at se den følgende måned. Hvis du ikke har tilmeldt dig betalingsservice, modtager du en besked om at du har fået nye indbetalingskort i TastSelv. Du skal så udskrive betalingslinjer på B-skatteraterne fra din skattemappe. Hvis du fortsætter med at betale de oprindelige B-skatterater, betaler du enten for lidt eller for meget. Husk at tjekke om det er kommet med på din betalingsoversigt.

Hvis du er uenig

Hvis du er uenig med ændringerne til din nye forskudsopgørelse, har du 15 dage til at rette i det. Du kan også vælge at afvise forslaget helt, ved at bruge knappen ”Afvis”, der vil være at finde øverst i forslaget.

Det samme gælder hvis du betaler B-skat.

Hvis du er i tvivl

Hvis du er i tvivl om, om ændringerne til forskudsopgørelsen er korrekte, kan du spørge din revisor. Sammen kan I gennemgå, om tallene er rigtige, og derved vurdere, om ændringerne skal accepteres eller afvises.

Du kan også vælge at give revisoren adgang til din e-boks, således vedkommende bliver adviseret om, at der ligger en ny forskudsopgørelse, der skal tages stilling til.

 

Kilde: Skrevet af Charlotte Randa Allermand, sekretariatsmedarbejder hos FDR

SKAT har fokus på energiafgifterne

Artikel_7_-_SKAT-har-fokus-pa-energiafgifterne_small.jpg

SKAT har gennem det seneste års tid haft fokus på erhvervslivets håndtering af de komplicerede godtgørelsesregler, som gælder for energiafgifterne. Det har givet anledning til mange tilbagebetalingssager, og desværre også sager, hvor SKAT har anset fejl og misforståelse for at have karakter af grov uagtsomhed. Dermed kan SKAT rejse krav 10 år tilbage i tid, hvilket er sket i flere af sagerne. Det er derfor en god ide, at tage et kritisk blik på, om energiafgifterne håndteres korrekt.

Generelt

Virksomheder kan få godtgjort afgifterne vedrørende brug af energi til procesformål. Hvis energien i stedet anvendes til rumvarme, komfortkøling, motorbrændstof eller virksomheden uvedkommende formål (privat brug mv.), gives ingen eller delvis godtgørelse.Det er vigtigt, at der sker en korrekt adskillelse af forbrug til procesformål og andet forbrug. En del af sagerne vedrører netop manglende eller fejlagtig måling/registrering af forbruget.

Procesenergi

Procesenergi er den del af energiforbruget, som anvendes direkte i forbindelse med virksomhedens produktion af varer. Herudover gælder for elektricitet, at også belysning, ventilation, drift af IT-udstyr, brug af kaffemaskiner, køkkenudstyr osv. udgør procesenergi. I særlige tilfælde kan opvarmning af lokaler eller af vand, have karakter af procesenergi. Det gælder eksempelvis opvarmning af lukkede tørrerum, malekabiner mv., ligesom det gælder opvarmning af vand, der anvendes i skoldekar. Det bør i hvert enkelt tilfælde undersøges, om et brug af varme falder ind under nogle af lovgivningens bestemmelser om procesenergi.

Rumvarme og komfortkøling

Brug af energi til opvarmning af lokaler og brugsvand, samt komfortkøling/aircondition, berettiger som udgangspunkt ikke til godtgørelse. Men hvis der anvendes elektricitet, godtgøres lidt over halvdelen af energiafgiften (i 2017: 50,5 øre pr. kWh).Nedkøling i eksempelvis et serverrum er berettiget til fuld godtgørelse. Dette forbrug har ikke komfortformål.

Motorbrændstof

Brug af dieselolie mv. til køretøjer, herunder til entreprenørmateriel, berettiger ikke til godtgørelse. Kun hvis der er tale om arbejdsredskaber, der anvendes til landbrug, skovdrift mv., er afgifterne godtgørelsesberettigede.

Måling/fordeling

Hvis eksempelvis elforbruget anvendes til såvel procesformål som til rumvarme/komfortkøling, skal der ske en fordeling. Dette kan under ingen omstændigheder ske ved brug af et skøn. Så vidt muligt skal der være opsat måler, så der sker en korrekt registrering af forbruget. Alternativt har elafgiftsloven alternativer i form af effektberegning eller kvadratmeterregel, som kan anvendes. Tilsvarende gælder for de øvrige afgifter (olie, kul og gas), at der bør ske en faktisk måling, hvis energien anvendes til såvel procesformål som rumvarme.

Afrunding

Det er særligt manglende måling eller anden fordeling, som medfører tilbagebetalingskrav fra SKAT. Her er SKATs udgangspunkt, at erhvervslivet bør kende til reglerne, og derfor går SKAT i flere af sagerne 10 år tilbage. Men der er også sager, hvor virksomheder fejlagtigt har troet, at et forbrug var procesenergi, selv om varmen bidrog til almindelig rumvarme. Disse sager er ofte med store økonomiske konsekvenser. Derfor er SKATs kontrolaktion en god lejlighed til at kaste et kritisk blik på, om reglerne anvendes korrekt. I bedste fald kan det være, at virksomheden rent faktisk har afgiftskroner til gode.

 

Kilde: Skrevet af Søren Engers Pedersen, Momsdirektør i Timetax Moms A/S

Reelle ejere er fysiske personer, der i sidste ende direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af en virksomhed.

En reel ejer er i loven defineret som en fysisk person, der i sidste ende direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne, eller som udøver kontrol ved hjælp af andre midler.

En tilstrækkelig del af ejerandele eller stemmerettigheder svarer som udgangspunkt til, at man ejer eller kontrollerer mere end 25 % af virksomheden. Dette er dog kun en indikation på reelt ejerskab.

Man kan også betragtes som reel ejer, hvis ejerandelen eller stemmerettighederne er 25 % eller mindre. Det kan fx være tilfældet, hvis man ejer 15 % af kapitalen, men samtidig har ret til at udpege bestyrelsesmedlemmer.

Virksomhederne skal indhente oplysninger om virksomhedens ejere og deres rettigheder og på baggrund heraf foretage en konkret vurdering af, hvem der er virksomhedens reelle ejere. Fristen for registrering er den 1. december 2017.

Husk at tjekke, om du har en NemKonto!!!

Artikel_4_-_Husk_at_tjekke.jpg

NemKontoen er den konto, som det offentlige benytter ved betalinger fra stat, regioner og kommuner. Virksomheder og personer, der har flere konti, kan selv bestemme, hvilken konto der skal være NemKonto.

Her er nogle eksempler på offentlige udbetalinger til virksomheder, som bliver overført via NemKonto:

  • Dagpengerefusion
  • Barselsrefusion
  • Momsrefusion
  • Tilskud – for eksempel til byfornyelse

Virksomheden skal selv indberette sin NemKonto. Den bliver ikke tildelt automatisk af NemKonto-systemet – heller ikke til nye virksomheder.

Det er muligt at indberette en NemKonto på www.nem-konto.dk, men bankerne er også meget behjælpelige med dette.

En virksomhed kan altid ændre sin NemKonto. Mange banker har indarbejdet NemKonto i deres netbank, så virksomhederne selv kan indberette og ændre deres NemKonto via netbanken.

Hvis foreninger modtager betalinger fra en offentlig myndighed, skal de også have en NemKonto.

Som borger er det også vigtigt at være opmærksom på, om man har en NemKonto, så det offentlige har en konto, de kan benytte ved betalinger – det være sig f.eks. overskydende skat, børne- og ungeydelse samt SU. Hvis man ikke har registreret en NemKonto, når SKAT forsøger at udbetale til én, vil pengene blive indsat på en ’ventekonto’, indtil man får registreret en NemKonto.

 

Kilde: Foreningen Danske Revisorer -  www.fdr.dk
Dronning Olgas Vej 43A - 2000 Frederiksberg - Tel.: 44 922 622